Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Duidelijke afspraken en vooraf vastgelegd

Algemene voorwaarden Hubbs B.V.

Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Hubbs: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Alblasserdam, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel onder nummer 72070056.
b. contractspartij: de partij waarmee Hubbs B.V. een overeenkomst sluit of in onderhandeling treedt, waaronder de bezoeker van de website van Hubbs B.V. en degene die deze algemene voorwaarden van Hubbs krijgt toegezonden.
c. websites: www.hubbs.nl, www.verhuur-zeker.nl en www.select-housing.nl.
d. de overeenkomst: de (huur)overeenkomst tussen Hubbs B.V. en contractspartij.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de
website (zowel via computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Hubbs worden aangeboden, op alle offertes, huurvoorstellen en op alle overeenkomsten die Hubbs aangaat en/of levering van diensten door Hubbs, tenzij partijen uitdrukkelijk (schriftelijk) anders overeenkomen.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk met Hubbs zijn overeengekomen.
2.3 Hubbs wijst de toepasselijkheid van andersluidende algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2.4 Door het bezoeken, bekijken en gebruiken van de website gaat contractspartij akkoord met deze algemene voorwaarden. Hubbs raadt contractspartij aan deze voorwaarden voorafgaand aan het gebruik van de website te lezen.
2.5 Hubbs kan deze voorwaarden wijzigen. De meest recente versie van deze voorwaarden is raadpleegbaar via de website.
2.6 Indien tussen Hubbs en contractspartij een huurovereenkomst tot stand komt, en de daarin opgenomen (of daarop toepasselijke) bepalingen strijdig zijn met deze algemene voorwaarden, dan hebben de bepalingen uit (of toepasselijk op) de huurovereenkomst voorrang.

Artikel 3 Offertes
3.1 Alle door Hubbs uitgebrachte offertes (huurvoorstel) zijn vrijblijvend. Het staat Hubbs vrij een uitgebrachte offerte in te trekken of daarin wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomsten
4.1 Een huurovereenkomst tussen Hubbs en contractspartij komt tot stand doordat de door Hubbs opgestelde huurovereenkomst door zowel contractspartij als Hubbs is ondertekend en door Hubbs retour is ontvangen. Hubbs is niet gebonden aan door contractpartij zonder toestemming van Hubbs aangebrachte wijzigingen.

Artikel 5 Schade en aansprakelijkheid
5.1 Hubbs zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat contractspartij onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt is Hubbs voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
5.2 Iedere aansprakelijkheid van Hubbs is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de verzekering van Hubbs, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt. Op verzoek wordt inzage verschaft in de geldende polisvoorwaarden, indien en voor zover dit in redelijkheid van Hubbs verwacht mag worden.
5.3 Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar(s) plaatsvindt, dan wel indien Hubbs geen verzekering heeft afgesloten, is iedere aansprakelijkheid van Hubbs beperkt tot een maximum € 5.000,-. In het geval tussen partijen een huurovereenkomst tot stand komt is de aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van ten hoogste eenmaal de totale (huur)vergoeding over de volledige huurperiode van de huurovereenkomst waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met een maximum van € 10.000,-.
5.4 Hubbs heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van contractspartij ongedaan te maken of te beperken door het aanbieden van een nieuw huurobject of het vinden van een nieuwe huurder.

Artikel 6 Overmacht
6.1 Indien Hubbs de met contractpartij gemaakte afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, welke oorzaak geheel buiten de macht van Hubbs ligt, worden de verplichtingen van Hubbs opgeschort tot op het moment dat Hubbs alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Hubbs in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
6.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet of rechtspraak wordt begrepen, alle van buitenkomende omstandigheden, voorzien of niet voorzien, waarop Hubbs geen invloed uit kan oefenen, en waardoor Hubbs niet in staat is de verplichtingen na te komen. Tot die omstandigheden worden ook gerekend wanprestaties van derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.
6.3 Indien nakoming van de verplichting blijvend onmogelijk is en contractspartij reeds een gedeeltelijke vergoeding heeft betaald, zal Hubbs de reeds betaalde vergoeding aan contractspartij terugbetalen.

Artikel 7 Verval
7.1 Alle vorderingsrechten van de contractspartij jegens Hubbs, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een (huur)overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de contractspartij bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en de contractspartij de betreffende vorderingen niet binnen een periode van één jaar aanhangig heeft gemaakt.

Artikel 8 Gedeeltelijke onverbindendheid
8.1 In geval een beding in deze voorwaarden onverbindend is of wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Aan de niet-verbindende bepaling komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.

Artikel 9 Vrijwaring
9.1 De contractspartij vrijwaart Hubbs tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de contractspartij van een met Hubbs gesloten overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van de contractspartij, onverminderd het bepaalde in artikel 5.

Artikel 10 Overig
10.1 Het is contractspartij, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Hubbs, niet toegestaan het gehuurde binnen één jaar nadat Hubbs informatie over een huurobject of (potentiele) huurder heeft verstrekt direct dan wel indirect (via een derde) van de eigenaar van het pand te huren, dan wel aan een contact van Hubbs te verhuren. Bij overtreding van dit verbod is contractspartij een direct opeisbare boete aan Hubbs verschuldigd van € 5.000,- per gebeurtenis, en € 500,- voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Hubbs op volledige schadevergoeding.
10.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de door Hubbs B.V. met een andere partij gesloten (huur)overeenkomst dit vereist, heeft Hubbs B.V. het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 11 Toepasselijk recht en forumkeuze
11.1 Op de overeenkomst en de verhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen zullen worden beslecht door de rechter te Rotterdam, onverminderd het recht van Hubbs om geschillen voor te leggen aan de rechter die op grond van de wet bevoegd is.